Kaynaklar

Kaynaklar:

(1) Buhârî, Enbiyâ, 1.

(2) İbn-i Hâcer, el-İsâbe, c. IV, s. 275.

(3) İbn-i Hâcer, a.g.e., c. IV, s. 327.

(4) Müslim, c. IV, s. 2028.

(5) en-Nisâ: 36, el-İsrâ: 23, Ankebût: 8.

(6) Buhârî, Edeb: 2, Müslim, Birr: 1.

(7) Ö. N. Bilmen, Huk. İsl. ve Ist. Fıkh. Kâmûsu, c. II, s. 223.

(8) İbrâhim Cânân, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Terc. ve Şerhi, c. II, s:484.

(9) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. III, s: 29.

(10) Lokman: 14.

(11) Osman Topbaş, Murâdiye Eğt. Kurumları Derg. S: 1, s: 5.

(12) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 347.

(13) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 356.

(14) Münâvî, Feydu’l-Kadir, c. IV, s: 318.

(15) Müslim, Birr, IX, 251.

(16) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 369.

(17) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 369.

(18) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 368.

(19) Mustafa Eriş, Seâdet Çağından Sîmâlar, s: 65.

(20) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. III, s: 9.

(21) el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c. I, s. 335.

(22) Buhârî, Cihâd, 138.

(23) Sevim Âsımgil, Benim Müslüman Yavrum, s: 22.

(24) Numan Kurtuluş, Âmentü Şerhi, s: 253.

(25) Ebû Dâvûd, Edeb, 120.

(26) Buhârî, Akîka, 1.

(27) İbn-i Hıbbân, Sahîh.

(28) Ebû Dâvûd, Edeb, 61.

(29) İbn-i İshâk.

(30) Ebû Dâvûd, Edâhî, 21.

(31) Tirmizî, Edâhî, 16.

(32) M. Nûr Süveyd, Peygamberimiz’in Sünnetinde Çocuk Eğitimi, 72.

(33) Tirmizî, Nikâh, 1.

(34) Hadîsi Beyhakî rivâyet etmiştir.

(35) Ebû Dâvûd, Sünen.

(36) Hadîsi Hâkim rivâyet etmiştir.

(37) Münâvî, a.g.e., c. I, s: 226.

(38) Ebû Dâvûd, Salât, 26.

(39) et-Tahrîm, 6.

(40) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. IV, 90-91.

(41) Müslim, Vasiyyet, 14.

(42) Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, c. X, s: 210.

(43) Muhammed b. Abdullâh Hânî, Âdâb, s: 50.

(44) Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri, c. III, s: 11-12.

(45) et-Tâc, c. II, s. 283.

(46) Nesâî, c. II, s. 156.

(47) İbn-i Mâce, c. I, s. 596.

(48) et-Tebrizî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, c. II, s. 161.

(49) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 207.

(50) Bakara: 228.

(51) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, 36.

(52) Münâvî, a.g.e., c. III, s. 495.

(53) Riyâzu’s-Sâlihîn, c. II, s. 148.

(54) Riyâzu’s-Sâlihîn, c. I, s. 320.

(55) Müslim, c. IV, s. 385.

(56) en-Nisâ: 19.

(57) Buhârî, c. VI, s. 145.

(58) Müslim, c. II, s. 1091.

(59) Muhammed b. Abdullâh Hânî, a.g.e., s: 172.

(60) el Hucurât: 13.

(61) en-Nisâ: 1.

(62) el-Ahzâb: 35.

(63) İbn-i Hamza, el-Beyân ve’t-Ta’rîf, s. 261.

(64) Ö. N. Bilmen, a.g.e., c. II, s. 73-74.

(65) İbn-i Kesîr, en-Nisâ, 20-21. âyetin tefsîri.

(66) en-Nahl: 97, el-Mâide: 38, en-Nûr: 2.

(67) en-Nisâ: 124.

(68) en-Nahl: 97.

(69) et-Tevbe. 71.

(70) Mehmed Dikmen, İslâm’da Kadın Hakları, s: 54.

(71) el-Mâide: 38.

(72) en-Nûr: 4-5.

(73) en-Nûr: 4.

(74) İbn-i Abidîn, Reddü’l-Muhtâr, c. III, s. 326-327.

(75) Şûrâ: 49-50.

(76) Aysel Zeyneb Tozduman, İslâm’da Kadının Hakları, s: 36.

(77) el-İsrâ: 31, el-En’âm: 140.

(78) et-Tekvîr: 8-9.

(79) el-Hakîm, el-Müstedrek, c. II, s. 284.

(80) İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-Âliyye, c. II, s: 382.

(81) Sâdık Dânâ, Âile Seâdeti, s: 40.

(82) Heysemî, a.g.e., c. VIII, s. 156.

(83) Münâvî, a.g.e., c. IV, s. 84.

(84) Osman Topbaş, a.g.e., s: 4.

(85) Âsım Uysal, Kadın İlmihâli, s: 48.

(64) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 202.

(87) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 203.

(88) et-Tâc, c. II, s. 314.

(89) en-Nisâ: 34.

(90) M. Zekâi Konrapa, Peygamberimiz, s. 451.

(91) ez-Zümer, 9.

(92) el-Aclûnî, Birr, 138.

(93) et-Tahrîm, 6.

(94) İbn-i Kesîr Tefsîri, et-Tahrîm, 6.

(95) Osman Topbaş, a.g.e., s: 5.

(96) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s: 517.

(97) Buhârî, c. I, s: 34.

(98) Buhârî, c. I, s: 41.

(99) Buhârî, c. I, s: 34.

(100) H. ez-Zirikli, el-A’lâm, c. IV, s: 5.

(101) A. Himmet Berki, Büyük Türk Hükümdarı Sultan Mehmed Han, 39.

(102) et-Tevbe, 119.

(103) Osman Topbaş, a.g.e., s: 5.

(104) en-Nûr: 32.

(105) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, sh:161.

(106) et-Tâc, c. II, s:284.

(107) Buhârî, c. VI, s: 152.

(108) Ebû Dâvûd, Maa Avni’l- Ma’bûd I, 173.

(109) Müslim, c. II, s:1019.

(110) İbnü’l-Humâm, Fethu’l-Kadir, s:343.

(111) Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, c. IX, s: 13.

(112) Buhari, Müslim: c. II, s: 1086.

(113) Bekir Topaloğlu, İslâm’da Kadın, 48.

(114) Tirmizî, Salât, 13.

(115) ez-Zeylâî, Nasbu’r-Râye, c. III, s: 196.

(116) Hamdi Döndüren, Âile İlmihali, 181-182.

(117) Buhârî, c. VII, s: 178.

(118) Hüseyin Hâtemî, Kadının Çıkış Yolu, s: 41.

(119) et-Tâc, c. II, s: 285.

(120) Tirmizî.

(121) Buhârî, Nikâh, 42;

(122) Ebû Dâvûd, Nikâh, 24;

(123) İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, c. VII, s: 137;

(124) en-Nisâ: 4.

(125) en-Nisâ: 20.

(126) Hamdi Döndüren, a.g.e., s: 224.

(127) Haskefî, Dürru’l-Muhtâr, c. II, s: 452.

(128) en-Nesâî, Nikâh, 62.

(129) İbn-i Hacer, Bülûğu’l-Merâm Terc. c. III, s: 234.

(130) Hayreddin Karaman, Mukâyeseli İslâm Hukûku, s: 286.

(131) el-Bakara: 233.

(132) et-Talâk: 7.

(133) Münâvî, s: 75.

(134) Ahmed b. Hanbel, 1, 172.

(135) et-Talâk: 6.

(136) Hamdi Döndüren, a.g.e., s: 251.

(137) Kâşânî, Bedîu’s-Sanâî, c.IV, s. 24.

(138) Ö. N. Bilmen, a.g.e., c. II, s. 169.

(139) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s: 203.

(140) Hacı Cemal Öğüt, Fâtımatü’z-Zehrâ, s. 62.

(141) Buhârî, Dâvât c. VIII, s. 87.

(142) Ebû Dâvûd, edeb, c. IV, s. 315.

(143) Tecrîd, XI, 321-322.

(144) Müsned, c. VI, s: 106.

(145) Buhârî, c. VI, s. 193.

(146) Ebû Dâvûd, Salât, 53.

(147) Buhârî, Hayz, 19.

(148) Buhârî, Hayz, 20.

(149) Nesâî, Zekât, 69.

(150) Buhârî, Taksîr, 4.

(151) Ebû Dâvûd, Menâsik, 2.

(152) Tirmizî, Hacc, 98.

(153) Buhârî, Cihâd, 62.

(154) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 336.

(155) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 335.

(156) et-Tevbe, 41.

(157) el-Ahzâb: 59.

(158) Ahmed b. Hanbel, c. VI, s: 188.

(159) e-Zeylâî, a.g.e., c. I, s. 295.

(160) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s. 164.

(161) Tirmizî, Edeb, 35.

(162) e-Zeylâî, a.g.e., c. I, s. 299.

(163) Ebû Dâvûd, Nikâh, 43.

(164) Ahmed b. Hanbel, V, 24.

(165) Buhârî, c. VII, s: 130.

(166) Buhârî, c. VI, s: 173.

(167) H. el-Bennâ, el-Mer’etü’l-Müslime, 24.

(168) Müslim, c. III, s. 1680.

(169) Buhârî, Libas, 61.

(170) Buhârî, Libas, 62.

(171) Ahmed b. Hanbel, II, 134.

(172) Bekir Topaloğlu, a.g.e., s. 187-188.

(173) el-Mevsılî, el-İhtiyâr, c. III, s. 142.

(174) en-Nisâ: 135.

(175) Buhârî, c. III, s. 152.

(176) en-Nûr: 5.

(177) Buhârî, c. III, s. 159.

(178) İbnu’l-Humam, a.g.e., c. VI, s. 451.

(179) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 71.

(180) İbnu’l-Humam, a.g.e., c. VI, s. 6.

(181) Rızâ Savaş, Hz. Muhammed (s.a.v.) Devrinde Kadın, s: 271.

(182) el-Mevsılî, a.g.e., c. III, s: 142.

(183) el-Mevsılî, a.g.e., c. III, s: 142.

(184) İbn-i Hazm, el-Muhallâ, c. IX, s. 397-398.

(185) İbn-i Kayyım, İ’lâmu’l-Muvakkıîn, c. I, s: 97.

(186) İbn-i Kayyım, a.g.e., c. I, s: 97.

(187) en-Nisâ: 11-14.

(188) en-Nisâ, 34.

(189) el-Aclûnî, a.g.e., c. I, s: 304.

(190) Kâmil Mîrâs, Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VII. Baskı.

(191) İbnü’l-Hümâm, a.g.e., c. III, s: 22.

(192) Aynî, Umdetü’l-Kârî, c. IX, s: 528.

(193) Ebû Dâvûd, Hadis no: 1187.

(194) Ahmed b. Hanbel, II, 397.

(195) en-Nisâ, 34.

(196) en-Nisâ, 34.

(197) en-Nisâ, 34.

(198) en-Nisâ, 34.

(199) en-Nisâ, 34.

(200) en-Nisâ, 35.

(201) Vehbe Zuhaylî, a.g.e. c. IX, s: 271.

(202) Vehbe Zuhaylî, a.g.e., c. IX, s: 271.

(203) en-Nisâ, 130.

(204) Bekir Topaloğlu, a.g.e., s: 79.

(205) el-Aclûnî, a.g.e. I, 36.

(206) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. I, s: 320.

(207) Müsned, c. IV, s: 31.

(208) Riyâzu’s-Sâlihîn ve Terc. c. II, s: 50.

(209) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s: 204.

(210) A. Vehbi Vakkasoğlu, Bilinmeyen Kadın, s: 128.

(211) Vehbe Zuhaylî, a.g.e., c. IX, s: 285-286.

(212) Mehmed Zihni Efendi, a.g.e., 160 v.d.

(213) et-Tebrizî, a.g.e., c. II, s.209.

(214) H. Karaman, a.g.e., s: 311.

(215) Buhârî, Nesâî, Neylü’l-Evtâr, c. VI, s: 260.

(216) Müslim, Nikâh, 22.

(217) Buhârî, c. VI, s: 129.

(218) H. Döndüren, a.g.e., s: 208.

(219) Bakara, 230.

(220) Ebû Dâvûd, Nikâh, 14.

(221) Aynî, a.g.e., c. IX, s: 541.

(222) Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukûku, s. 240-242.

(223) Tâc Tercemesi, c. II, s:581.

(224) Ömer Nasûhî Bilmen, a.g.e., c. II, s:114.

(225) Ö. N. Bilmen, a.g.e., c. II, s:114.

(226) Mehmed Zihni Efendi, a.g.e., s:6-7.

(227) el-İnsan, 8.

(228) H. Cemâl Öğüt, a.g.e., s: 162-163.

(229) Âsım Köksal, İslâm Târihi, c. III, s: 104.

(230) Ramazanoğlu Mahmûd Sâmî, Uhud Gazvesi, s: 30.

(231) Ahmed Şahin, Târihin Şeref Levhaları, s: 85-87.

(232) Sâdık Dânâ, İslâm Kahramanları, c. III, s: 9-11.

(233) M. Necâti Bursalı, Mübârek Hanımlar, s: 379, 396.

(234) Türkiye Diyânet Vakfı, İslâm Ansk. c. VI, s: 108, 112.

(235) Mustafa Râkım, Mürşid-i Müteehhilîn, s: 23.

(236) Osman Karabulut, İslâm’da Evlilik ve Mahremiyetleri, s: 82.

(237) Buhârî, c. VI, s: 160.

(238) Mehmed Saîd, Âilede Seâdet Prensipleri, s: 5-6.

(239) Münâvî, a.g.e., c. IV, s: 318.

(240) Mahmûd Kirazlı, Birinci İstişâre, s: 63.

(241) Sâdık Dânâ, Âile Seâdeti, s: 7-10.

(242) Furkan: 74.

(243) İbrâhîm: 40.

(244) İbrâhîm: 41.

(245) İsrâ: 24.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz:

Son yorumlar

Son konular

- Diyanet Rüya Tabirleri Kitabı
- Deri Pantolon Kombinleri 2013-2014
- Faizsiz Evlilik Kredisi Nasıl Alınır,Kimlere Verilir
- Bitkisel Doğal Parfüm ve Masaj Yağı Yapılışı Seda Sakacı
- En Çok Yapılan Makyaj Hataları
- Polikistik Over Hastalarına Özel Diyet
- Mihrimah Sultan'ın Hayatı
- Zayıflatan Baharatlar
- Çikolata Kisti Artık Korkutmayacak
- Yağ Yakici Besinlerle Kolay Kilo Verin
- Adet Düzensizliği Nedenleri
- Metabolizmanız Yavaş mı Çalışıyor
- Diyanet'ten Anne Sütü Bankası Yorumu
- Çocuk Gelişimi İçin Önemli OLan Vitaminler
- Hurma Zayıflatıyor mu
- Topuklu Ayakkabı Giymenin Zararları
- Kıvırcık Saçlara Bakım Nasıl Yapılır
- Kış Aylarında Saç Bakımı Nasıl Yapılır
- Sharon Stone Diyeti
- Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi
- Vajinasız Doğan Kız Çocukları Tedavi Edilebiliyor
- Uzun ve Düz Saçların Bakımı Nasıl Yapılır
- Tüp Bebek Kaç Kez Denenir
- Ofiste Çalışanlara ÖZel Makyaj Önerileri
- 3 Günde 1 Kilo Vermek İstermisiniz
- Dr. Ayça Kaya'dan Yeni Yıl Diyeti
- Kadınlar Artık Zengin Eş İstemiyor
- Müzik ve Video Oynatma Özellikli LCD Ekranlı Parfüm Şişesi
- Regl günü nasıl hesaplanır
- Her Ay Bir Beden İncelmek İstermisiniz
- Erkekler Hangi Kadınlardan Korkuyor
- Diyet Yaparken Yapılan Hatalar Kilo Vermeyi Engelliyor
- T.C. Kimlik No Doğrulama
- T.C. Kimlik Numarası Sorgulama
- Medeczane SGK E-Reçete Girişi
- Önemli Linkler
- Nişanlılık dönemi çok uzun sürmemeli !!!
- Karbonhidrat Kısıtlaması Daha Çabuk Kilo Verdiriyor
- Susam Yağı İLe Saç Bakımı
- Polikistik Over Nasıl Anlaşılır